ΔΕΣΜΗ | Μηχανικοί – Σύμβουλοι Διοίκησης

Σύστημα Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας κατά ISO 39001

Υποστήριξη των επιχειρήσεων κατά τις ετήσιες επιθεωρήσεις των φορέων πιστοποίησης

Το γραφείο αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την επιτυχή έκβαση της ετήσιας επιθεώρησης που διεξάγουν οι Φορείς Πιστοποίησης, στις πιστοποιημένες επιχειρήσεις.

Αναλυτικότερα, η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει τα ακόλουθα βάσει των απαιτήσεων των προτύπων:

  1. Μελέτη της υπάρχουσας τεκμηρίωσης του συστήματος διαχείρισης.
  2. Διενέργεια Εσωτερικών Επιθεωρήσεων, βάσει Ερωτηματολογίου Επιθεώρησης.
  3. Έκδοση των ευρημάτων και προσδιορισμός των κατάλληλων διορθωτικών ενεργειών.
  4. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ορθή εφαρμογή των διορθωτικών ενεργειών.
  5. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη διενέργεια της Ανασκόπησης του Συστήματος Διαχείρισης από τη Διοίκηση.
  6. Παρουσία κατά την επιθεώρηση του Φορέα Πιστοποίησης και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αποκατάσταση των τυχόν ευρημάτων που προκύψουν από την επιθεώρηση.
  7. Ολοκλήρωση υπηρεσίας.