ΔΕΣΜΗ | Μηχανικοί – Σύμβουλοι Διοίκησης

ΕΣΠΑ - Χρηματοδοτικά εργαλεία & επενδυτικά σχέδια

ΕΣΠΑ - Χρηματοδοτικά Εργαλεία - Επενδυτικά Σχέδια

Το γραφείο παρέχει υπηρεσίες για την κατάρτιση επενδυτικών σχεδίων και ένταξή τους σε επιχορηγούμενα προγράμματα όπως οι Δράσεις του ΕΣΠΑ, τα προγράμματα LEADER και ο Αναπτυξιακός Νόμος.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα περιλαμβάνει την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών, από την επιλογή του κατάλληλου προγράμματος επιχορήγησης, μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και λήψη της επιχορήγησης από την επιχείρηση.

Αναλυτικότερα, η δραστηριότητά μας στον συγκεκριμένο τομέα, περιλαμβάνει:

 • την αναζήτηση επιχορηγούμενων προγραμμάτων και ενημέρωση των πελατών μας
 • αξιολόγηση των αναγκών και δυνατοτήτων του πελάτη
 • σύνταξη του επενδυτικού σχεδίου / τεχνικού φακέλου
 • υποβολή στις αρμόδιες υπηρεσίες / φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων (ειδικότερα για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, οι προτάσεις υποβάλλονται στο Πανελλήνιο Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων – ΠΣΚΕ)
 • παρακολούθηση της πορείας αξιολόγησης των προτάσεων και υποστήριξη με συμπληρωματικά στοιχεία που τυχόν ζητηθούν από τους ελεγκτικούς φορείς, έως την έκδοση της απόφασης ένταξης
 • προγραμματισμό υλοποίησης αιτημάτων επαλήθευσης-πιστοποίησης δαπανών
 • συντονισμός ενεργειών για τη συλλογή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και παραστατικών για την υποβολή των αιτημάτων πιστοποίησης δαπανών
 • υποβολή και παρακολούθηση αιτημάτων (ενδιάμεσης ή/και τελικής) πιστοποίησης δαπανών, για την λήψη της αναλογούσας επιχορήγησης από την επιχείρηση
 • υποβολή και παρακολούθηση αιτημάτων τροποποιήσεων (τροποποιήσεις φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, αλλαγή έδρας, μετοχολογίου, κλπ)
 • υποστήριξη των επιχειρήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια των ενδιάμεσων / τελικών ελέγχων
 • παρακολούθηση των αλλαγών του προγράμματος στο οποίο υποβλήθηκε το επενδυτικό σχέδιο, (τροποποιήσεις της Δράσης) και προσαρμογή του σε αυτές
 • Φυσική παρουσία και υποστήριξη κατά τον επιτόπια επαλήθευση δαπανών, που διενεργείται από τον ενδιάμεσο φορέα υλοποίησης της Δράσης / προγράμματος και γενικότερα,
 • υποστήριξη της επιχείρησης μέχρι την ολοκλήρωση του επενδυτικού της προγράμματος και λήψη της αναλογούσας επιχορήγησης.