ΔΕΣΜΗ | Μηχανικοί – Σύμβουλοι Διοίκησης

«Πρόγραμμα Ι: Ψηφιακά Εργαλεία MMΕ» – Υποβολές Αιτήσεων από 22/06/2022 έως 31/10/2022

1. ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας. Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να:

 • εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία
 • αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace),
 • ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,
 • αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

 

2. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΔΡΑΣΗΣ

Οι δικαιούχοι του Προγράμματος θα πρέπει να είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή να διαθέτουν έως 250 άτομα προσωπικό πλήρους απασχόλησης.

 

Επιχειρήσεις που:

 • Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
 • Είναι ενεργείς κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής .
 • Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
 • Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα/ΚΑΔ.
 • Κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση εξαρτημένης εργασίας που αντιστοιχεί σε 0,01 έως 250,00 ΕΜΕ. Για τις ανάγκες του προγράμματος οι επιχειρήσεις χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με τον αριθμό των ΕΜΕ. Σε περίπτωση επιχειρήσεων που έχουν συσταθεί μετά την 01.01.2021, για τον υπολογισμό των ΕΜΕ θα πραγματοποιηθεί αναγωγή σε 12μηνη διάρκεια από το Πρόγραμμα.
 • Λειτουργούν νόμιμα και συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία,
 • Συνιστούν νομική οντότητα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ ή ΕΕ, Ι.Κ.Ε, ΚΟΙΝΣΕΠ, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση
 • τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
 • Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης.
 • Τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ.
 • Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας),
 • Πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis) – το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει ως ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Υποβάλλουν μία πρόταση ανά ΑΦΜ
 3.    ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
 

 

(Α)

(Β)

(Γ)

(Δ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Μέγεθος Επιχείρησης (μ)

Ονομαστική Αξία Voucher(s) (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)

Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη

Ένταση ενίσχυσης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

0,01 ΕΜΕ < μ ≤ 5 ΕΜΕ

€900,00

€1.000,00

90%

5 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ

€1.800,00

€2.000,00

90%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

10 ΕΜΕ < μ ≤18 ΕΜΕ

€3.600,00

€4.000,00

90%

18 ΕΜΕ < μ ≤ 25 ΕΜΕ

€5.400,00

€6.000,00

90%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

25 ΕΜΕ < μ ≤ 32 ΕΜΕ

€9.000,00

€10.000,00

90%

32 ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ

€10.800,00

€12.000,00

90%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4

40 ΕΜΕ < μ ≤ 50 ΕΜΕ

€13.500,00

€15.000,00

90%

50 ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ

€18.000,00

€20.000,00

90%

Επισημαίνεται ότι:

1)  Tο ύψος της ενίσχυσης/ ποσό εξαργύρωσης δεν μπορεί να υπερβεί:

 • την ονομαστική αξία του voucher, όπως αποτυπώνεται στη στήλη (Β) και,
 • το 90% του πραγματικού κόστους των προμηθευόμενων ψηφιακών προϊόντων και  υπηρεσιών.

 

2) Κάθε δικαιούχος των Κατηγοριών 2,3 ή 4 δύναται να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας ή και παραπάνω επιδοτούμενων λύσεων. 

 

3) Η προμήθεια των ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών πραγματοποιείται μέσω των εγκεκριμένων, στο πλαίσιο του Προγράμματος, Προμηθευτών. 

 

Συμπληρωματικές κατηγορίες δαπανών μπορούν να αποτελέσουν:

 

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 Δικαιούχοι Κατηγορίας 1

 • Πραγματοποίηση αγορών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers μπορεί να γίνεται έως τη Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022.
 • Ως ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου (cooling off period) για την οποία επιτρέπονται ορισμένες μόνο – κατ’ εξαίρεση – περιπτώσεις, εξαργύρωσης vouchers, ορίζεται η Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022..
 • Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του Προγράμματος ορίζεται η Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023.

 

Δικαιούχοι Κατηγοριών 2, 3 και 4

 •  Πραγματοποίηση αγορών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers μπορεί να γίνεται έως την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023.
 • Ως ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου (cooling off period) για την οποία επιτρέπονται ορισμένες μόνο – κατ’ εξαίρεση – περιπτώσεις, εξαργύρωσης vouchers, ορίζεται η Παρασκευή 28 Απριλίου 2023.
 • Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του Προγράμματος ορίζεται η Τετάρτη 31 Μαΐου 2023.
 
       Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων (22/06/2022).
 
 
 

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε τον αναλυτικό οδηγό του προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

Περισσότερα Νέα και Ανακοινώσεις

Uncategorized
desmi

“Ενίσχυση Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων”: Υποβολή αιτήσεων έως 29/02/2024!

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων ΚΑΔ του τουρισμού

 

Read More »
Uncategorized
desmi

“Ενίσχυση Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”: Υποβολή αιτήσεων έως 29/02/2024!

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων, σε επιλεγμένους ΚΑΔ όλων των κλάδων της οικονομίας, πλην της εστίασης, του
λιανικού εμπορίου και του τουρισμού.

 

Read More »
Uncategorized
desmi

«ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ – Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» – Υποβολές Αιτήσεων από 22/03/2023

Σκοπός του Προγράμματος είναι η αναβάθμιση της ψηφιακής κατάστασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας μέσω της επιχορήγησης ενεργειών αξιοποίησης και ανάπτυξης συγχρόνων τεχνολογιών και υποδομών αναφορικά με θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.

 

Read More »