ΔΕΣΜΗ | Μηχανικοί – Σύμβουλοι Διοίκησης

ΔΕΣΜΗ - Το γραφείο

Το γραφείο

Το μελετητικό γραφείο ΔΕΣΜΗ αποτελεί ατομική επιχείρηση του κ. Σταύρου Κόλλια, Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης. Ξεκίνησε τη δραστηριότητά του το 1993, με κύριο αντικείμενο την ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, που εκείνη την περίοδο τα συστήματα ποιότητας ξεκινούσαν τα πρώτα τους βήματα στις ελληνικές επιχειρήσεις.  Έκτοτε και έως σήμερα, το γραφείο έχει διευρύνει τις δραστηριότητές του, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμβούλου για:

α) την ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης,  

β) την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξη των επιχειρήσεων κατά τις ετήσιες επιθεωρήσεις των φορέων πιστοποίησης,

γ) την κατάρτιση επενδυτικών σχεδίων και υποβολή προτάσεων σε χρηματοδοτικά εργαλεία (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος)

δ) την κατάρτιση Τεχνικών Φάκελων – Πιστοποίηση Προϊόντων (CE Marking).

Το Γραφείο, κατά την πολυετή δραστηριότητά του, έχει εκπονήσει πλήθος έργων των ανωτέρω γνωστικών αντικειμένων, σε πολλούς κλάδους της επιχειρηματικής δραστηριότητας, συνεργαζόμενο κατά περίπτωση και με εξειδικευμένους συνεργάτες, προκειμένου να ολοκληρώνει τα έργα με την προσήκουσα επιστημονική και τεχνική αρτιότητα, εντός των συμφωνημένων χρονοδιαγραμμάτων. Πελάτες του Γραφείου είναι κυρίως ιδιωτικές εταιρείες τόσο από τον δευτερογενή (μεταποίηση) όσο και από τον τριτογενή τομέα (παροχή υπηρεσιών).

Από το 2007, το Γραφείο έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας των εκπονουμένων μελετών και παρεχομένων υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001: 2015.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, εισήχθη με στόχο να διασφαλίσουμε ότι:

  • παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και μελέτες, εστιάζοντας στην αρτιότητα, την πληρότητα και την επιστημονική τους επάρκεια
  • οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας έχουν προστιθέμενη αξία για τους πελάτες μας
  • ικανοποιούνται πλήρως οι απαιτήσεις αλλά και οι προσδοκίες των πελατών και δημιουργούμε ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ μας,
  • θα εφαρμοστεί ένα σύστημα συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των εκπονούμενων μελετών και υπηρεσιών που προσφέρουμε.

 

Πολιτική Ποιότητας
Πιστοποιητικό ISO 9001