ΔΕΣΜΗ | Μηχανικοί – Σύμβουλοι Διοίκησης

Τεχνικοί Φάκελοι - Πιστοποίηση Προϊόντων (CE Marking)​

Τεχνικοί Φάκελοι - Πιστοποίηση Προϊόντων (CE Marking)

Το γραφείο αναλαμβάνει την εκπόνηση τεχνικών φακέλων προϊόντων για την απόκτηση σήματος CE. Η πιστοποίηση προϊόντος αποτελεί νομοθετική απαίτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κυκλοφορία συγκεκριμένων κατηγοριών προϊόντων εντός των συνόρων της. Στόχος της εν λόγω πιστοποίησης είναι η διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας των προϊόντων από τους καταναλωτές / χρήστες και η μείωση της επικινδυνότητάς τους κατά τη χρήση. Έτσι, έχουν εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μια σειρά από προδιαγραφές και οδηγίες ασφαλούς λειτουργίας που οδηγούν στην σήμανση του προϊόντος με το σήμα CE.

Ο τεχνικός φάκελος παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία ενός προϊόντος και πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για να αποδειχθεί ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις της νομοθεσίας και των κανονισμών / οδηγιών.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το γραφείο, είναι οι ακόλουθες:

 1. αναγνώριση της απαιτούμενης νομοθεσίας, προδιαγραφών, οδηγιών και των απαιτήσεων που θέτουν για τα προϊόντα
 2. σύνταξη / κατάρτιση τεχνικού φακέλου του προϊόντος
 3. αναζήτηση των κατάλληλων εργαστηρίων για την εκτέλεση των εργαστηριακών ελέγχων των προϊόντων (όπου απαιτείται) και συντονισμός των ενεργειών για τη διενέργεια των ελέγχων
 4. αναζήτηση και συνεργασία με Κοινοποιημένο Οργανισμό για την εξέταση του Τεχνικού Φακέλου και την έκδοση του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης (CE Marking).

   
Η σήμανση CE περιλαμβάνει προϊόντα που εμπίπτουν στις κατωτέρω Οδηγίες Νέας Προσέγγισης:

 • απλά δοχεία πίεσης
 • παιχνίδια
 • δομικά υλικά
 • μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)
 • μη αυτόματοι ζυγοί
 • ιατροτεχνολογικά προϊόντα
 • συσκευές καύσης αερίων καυσίμων
 • λέβητες ζεστού νερού
 • εκρηκτικά
 • ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά μηχανήματα
 • σκάφη αναψυχής
 • ανελκυστήρες
 • διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού συστήματος σιδηροδρόμων υψηλών ταχυτήτων
 • διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού συστήματος συμβατικών σιδηροδρόμων
 • διαλειτουργικότητα του ευρωπαϊκού δικτύου διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας
 • ναυτικός εξοπλισμός
 • εξοπλισμός υπό πίεση
 • μηχανές
 • ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός διάγνωσης
 • τερματικός εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών
 • μεταφορόμενος εξοπλισμός υπό πίεςση
 • εγκαταστάσεις μεταφοράς προσώπων με συρματόσχοινο
 • εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό για εξωτερική χρήση
 • όργανα μετρήσεων
 • ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
 • χαμηλή τάση