ΔΕΣΜΗ | Μηχανικοί – Σύμβουλοι Διοίκησης

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001

Το ISO 9001 είναι το πιο ευρέως διαδεδομένο Διεθνές Πρότυπο που καθορίζει τις βασικές αρχές για την διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει μια επιχείρηση στους πελάτες της.

Ο ρόλος της ποιότητας στον κόσμο των επιχειρήσεων έχει αναβαθμιστεί και καταστεί ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις. Το γεγονός αυτό είναι αποτέλεσμα της διεθνούς διαπίστωσης ότι ο ανταγωνισμός με βάση την τιμή πώλησης, έχει μετατραπεί σε ανταγωνισμό με βάση το επίπεδο ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει. Έτσι, ο εντεινόμενος ανταγωνισμός σε παγκόσμια κλίμακα και η αυξανόμενη ευαισθητοποίηση των αγοραστών – χρηστών σε θέματα ποιότητας, οδηγεί σε μία γενικευμένη κίνηση ποιοτικής αφύπνισης και η πιστοποίηση των επιχειρήσεων κατά ISO 9001 αποτελεί πλέον μονόδρομο για την επιχειρησιακή τους συνέχεια. Τα τελευταία χρόνια, η εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και η αντίστοιχη πιστοποίησή του, αποτελεί προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή μιας επιχείρησης σε διαγωνισμούς που προκηρύσσουν δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, αλλά και γενικότερα, οι πελάτες πλέον αν δεν απαιτούν, τουλάχιστον εκτιμούν το γεγονός ότι μια επιχείρηση έχει Πιστοποιητικό Ποιότητας.

ISO 9001

Η ανάπτυξη ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001, διασφαλίζει ότι η επιχείρηση έχει λάβει και εφαρμόζει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να:

 • αποδεικνύεται η ικανότητά της ότι είναι σε θέση να παρέχει με συνέπεια προϊόντα και υπηρεσίες,
 • αποδεικνύεται ότι τα προϊόντα και υπηρεσίες της ικανοποιούν τόσο τις απαιτήσεις των πελατών όσο και τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις
 • επιτυγχάνει την ικανοποίηση των πελατών της από τα προϊόντα και παρεχόμενες υπηρεσίες της
 • βελτιώνει συνεχώς τη λειτουργία της προκειμένου να επιτυγχάνονται οι στόχοι και επιδιώξεις της για την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας καλύπτει, σε γενικές γραμμές τους ακόλουθους τομείς:

 • Αναγνώριση ενδιαφερόμενων μερών και προσδιορισμός απαιτήσεων και αναγκών.
 • Αξιολόγηση των κινδύνων και ευκαιριών που ενυπάρχουν στις δραστηριότητές της και λήψη μέτρων ελαχιστοποίησης των κινδύνων και αύξησης των ωφελειών των ευκαιριών.
 • Καθορισμός σκοπών, δεικτών και στόχων για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας τόσο της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών όσο και του συστήματος διαχείρισης ποιότητας.
 • Παρακολούθηση και έλεγχος των παραγωγικών διαδικασιών της εταιρείας.
 • Έλεγχο των προμηθειών και Αξιολόγηση προμηθευτών.
 • Μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών και διαχείριση των παραπόνων τους
  Διαχείριση αστοχιών και προβλημάτων
  Λήψη Διορθωτικών Ενεργειών για τη μη επανεμφάνιση αστοχιών και προβλημάτων.
 • Συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και παρεχομένων υπηρεσιών.

Η ανάπτυξη ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 δίνει ουσιαστικά «απάντηση» στα ανωτέρω και μπορεί να συνδυαστεί με την εφαρμογή και άλλων Συστημάτων Διαχείρισης, δημιουργώντας ένα Σύστημα Ολικής Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, ΥΑΕ, Ασφάλειας Πληροφοριών, κλπ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Συστήματα Διαχείρισης, ανατρέξτε στην ενότητα Ενημερωτικά.