ΔΕΣΜΗ | Μηχανικοί – Σύμβουλοι Διοίκησης

Σύστημα Διαχείρισης της Ενέργειας κατά ISO 50001

Σύστημα Διαχείρισης της Ενέργειας κατά ISO 50001

Το ISO 50001 είναι ένα διεθνές πρότυπο για την εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας (ΣΔΕ) που συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας, την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μιας επιχείρησης και τη μείωση του κόστους, προωθώντας τη βιώσιμη χρήση της ενέργειας.

Το συγκεκριμένο πρότυπο δημοσιεύθηκε στις 21 Αυγούστου 2018 και περιγράφει τις απαιτήσεις ενός συστήματος διαχείρισης που αξιοποιεί τα δεδομένα και εστιάζει στη συνεχή βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Σημαντική διαφοροποίηση της εν λόγω έκδοσης σε σχέση με την παλαιότερη του 2011, είναι πως εστιάζει στη συμβατότητα με άλλα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης, όπως το ISO 9001, το ISO 14001, το ISO 45001, κλπ, απλουστεύοντας την ενσωμάτωση σε ένα συνολικό διαχειριστικό σύστημα. Το πρότυπο ISO 50001: 2018 δίνει μεγαλύτερη έμφαση στη πιο ενεργή συμμετοχή τόσο της ανώτερης διοίκησης της επιχείρησης, όσο και των εργαζομένων.

Γιατί Διαχείριση Ενέργειας;

Το ΣΔΕ αποτελεί ένα διοικητικό εργαλείο για τον έλεγχο των καταναλώσεων ενέργειας μιας επιχείρησης και εισάγει μια μέθοδο συνεχούς βελτίωσης της ενεργειακής της επίδοσης.Μέσω του συστήματος, αναπτύσσεται μια συστηματική προσέγγιση των ενεργειακών της θεμάτων, που συμβάλει τα μέγιστα και με ποικίλους τρόπους στην επιχείρηση, όπως φαίνεται στη επόμενη παράγραφο.

Οφέλη

Μείωση ενεργειακού και οικονομικού κόστους
Η διαχείριση ενέργειας κατά ISO 50001 μειώνει την κατανάλωση μέσω ενός διαρθρωμένου συστήματος παρακολούθησης της χρήσης ενέργειας, βελτιώνει την ενεργειακή αποδοτικότητα και βοηθά έτσι τις επιχειρήσεις να εξοικονομούν ενέργεια. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να εντοπιζονται ευκολότερα οι ευκαιρίες εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και μείωσης του κόστους, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του ΣΔΕ που χρησιμοποιείται.

Εταιρική αξία
Η πιστοποίηση του ΣΔΕ κατά ISO 50001 αποδεικνύει τη δέσμευση της επιχείρησης για περιβαλλοντική ευθύνη και συμβάλλει στην αναβάθμιση της εταιρικής της εικόνας, μέσω της συμμόρφωσης με την τοπική νομοθεσία για την ενέργεια.

Βέλτιστες επιδόσεις
Παρακολουθώντας την ενεργειακή απόδοση σε σχέση με τα όρια αναφοράς του κλάδου μπορεί μια επιχείρηση να εντοπίσει περιοχές που επιδέχονται βελτιώσεις και να διασφαλίσει με αυτόν τον τρόπο βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα ενεργειακά και οικονομικά οφέλη.

Σύστημα Διαχείρισης της Ενέργειας κατά ISO 50001

Βασικές Αρχές του ΣΔΕ

1. Ενεργειακή Πολιτική

Πρόκειται για κείμενο όπου η διοίκηση της επιχείρησης δεσμεύεται για την συνεχή βελτίωση της ενεργειακής της επίδοσης, τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας των πληροφοριών και των αναγκαίων πόρων και τη συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες θεσμικές και άλλες απαιτήσεις, συναφείς με τη δική της χρήση ενέργειας. Μέσω της Ενεργειακής Πολιτικής, παρέχεται ένα πλαίσιο για τον ορισμό και την ανασκόπηση ενεργειακών σκοπών και στόχων και υποστηρίζεται η προμήθεια ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών.

2. Σκοποί και Στόχοι

  • Οι Σκοποί είναι οι γενικές επιδιώξεις της επιχείρησης, που προκύπτουν από την ενεργειακή πολιτική της, για την βελτίωση της ενεργειακής της επίδοσης
  • Οι Στόχοι αποτελούν τη ποσοτικοποίηση των δεικτών ενεργειακής επίδοσης και εκφράζουν το μετρήσιμο αποτέλεσμα που πρέπει να επιτευχθεί ανά έτος για κάθε δείκτη.

   
3. Δείκτες Ενεργειακής Επίδοσης (Energy Performance Indicators – EnPIs)

Είναι μετρήσιμα μεγέθη που καθιερώνονται με σκοπό τη μέτρηση και την επιτήρηση της ενεργειακής επίδοσης της επιχείρησης. Τέτοια μεγέθη μπορεί να είναι: τα σημεία χρήσης της ενέργειας, η ενεργειακή απόδοση ή κατανάλωση ενέργειας.

4. Μέτρηση Αποτελεσμάτων

Εισαγωγή εντύπων για την παρακολούθηση και μέτρηση των καταναλώσεων με σκοπό τον εντοπισμό σημείων βελτίωσης / ελαχιστοποίησης του κόστους ενέργειας.

5. Ενεργειακή Ανασκόπηση (Energy Review)

  • Πρόκειται για μια ανασκόπηση όπου στόχος της είναι η ανάλυση της χρήσης ενέργειας με βάση μετρήσεις και άλλα δεδομένα και εν συνεχεία ο προσδιορισμός των περιοχών Σημαντικής Χρήσης της Ενέργειας (Significant Energy Uses – SEUs). Αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για τον προσδιορισμό και την ιεράρχηση των ευκαιριών βελτίωσης της ενεργειακής επίδοσης.
  • Κατά την αρχική ενεργειακή ανασκόπηση, διαμορφώνεται η Γραμμή Ενεργειακής Βάσης (Energy Baseline) που αφορά μια αντιπροσωπευτική χρονική περίοδο για τις σημαντικές χρήσεις ενέργειας (SEU΄s). Πρόκειται για ένα εργαλείο αναφοράς, που επιτρέπει τη σύγκριση της ενεργειακής απόδοσης πριν και μετά από αλλαγές που αφορούν την ενέργεια.

   
6. Ανασκόπηση Διοίκησης

Η ανώτατη διοίκηση επανεξετάζει το ΣΔΕ της επιχείρησης σε προκαθορισμένα διαστήματα, συνήθως ετήσια, ώστε να διασφαλίζεται η καταλληλότητα, επάρκεια και αποτελεσματικότητα του συστήματος. Είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται η εναρμόνιση του συστήματος με τη στρατηγική κατεύθυνση της εταιρείας και να λαμβάνονται υπόψη οι ευκαιρίες για συνεχή βελτίωση των ενεργειακών επιδόσεων.

Το πρότυπο ISO 50001 μπορεί να εφαρμοσθεί σε κάθε επιχείρηση ανεξάρτητα από το μέγεθός της ή τον τύπο των δραστηριοτήτων της. Η εφαρμογή του προτύπου ISO 50001 από μια επιχείρηση οδηγεί στην απόκτηση του σχετικού πιστοποιητικού, κατόπιν επιθεώρησης που διενεργεί ένας Φορέας Πιστοποίησης και μπορεί να αναπτυχθεί παράλληλα ή να συμπληρώσει ένα άλλο Σύστημα Διαχείρισης, δημιουργώντας ένα Σύστημα Ολικής Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, ΥΑΕ, Ασφάλειας Πληροφοριών, κλπ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Συστήματα Διαχείρισης, ανατρέξτε στην ενότητα Ενημερωτικά.