ΔΕΣΜΗ | Μηχανικοί – Σύμβουλοι Διοίκησης

Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας κατά ISO 45001

Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας κατά ISO 45001

Το διεθνές πρότυπο ISO 45001 (πρώην OHSAS 18001) παρέχει ένα πλαίσιο για τη διαχείριση των θεμάτων Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας, για την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και ασθενειών και τη διατήρηση ασφαλών και υγιεινών συνθηκών εργασίας σε μια επιχείρηση.

Η εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 45001, συμβάλλει στη διαρκή βελτίωση της επίδοσης της επιχείρησης ως προς τα θέματα Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας, στην συμμόρφωση προς τις νομοθετικές απαιτήσεις και στην επίτευξη των αντίστοιχων στόχων.

Αναλυτικότερα, η εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, έχει τα ακόλουθα οφέλη:

Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας κατά ISO 45001
  • Συμμόρφωση με τη νομοθεσία.
  • Συνεχής βελτίωση των συνθηκών εργασίας.
  • Μείωση της πιθανότητας εμφάνισης ατυχημάτων.
  • Επιτυχής αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών που αφορούν την υγεία και ασφάλεια της εργασίας.
  • Συνεχής βελτίωση του επιπέδου υγείας και ασφάλειας που επικρατεί στην επιχείρηση.
  • Εμπορικό πλεονέκτημα – εργαλείο μάρκετινγκ, αύξηση της ανταγωνιστικότητας.
  • Βελτίωση της δημόσιας εικόνας και φήμης της επιχείρησης.

Το πρότυπο ISO 45001 μπορεί να εφαρμοσθεί σε κάθε επιχείρηση ανεξάρτητα από το μέγεθός της ή τον τύπο των δραστηριοτήτων της. Η εφαρμογή του προτύπου ISO 45001 από μια επιχείρηση οδηγεί στην απόκτηση του σχετικού πιστοποιητικού, κατόπιν επιθεώρησης που διενεργεί ένας Φορέας Πιστοποίησης και μπορεί να αναπτυχθεί παράλληλα ή να συμπληρώσει ένα άλλο Σύστημα Διαχείρισης, δημιουργώντας ένα Σύστημα Ολικής Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, ΥΑΕ, Ασφάλειας Πληροφοριών, κλπ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Συστήματα Διαχείρισης, ανατρέξτε στην ενότητα Ενημερωτικά.