ΔΕΣΜΗ | Μηχανικοί – Σύμβουλοι Διοίκησης

Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων κατά ISO 22000 - HACCP

Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων κατά ISO 22000 - HACCP

Το ISO 22000 είναι το διεθνές πρότυπο για την ασφάλεια των τροφίμων. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις  που εμπλέκονται στην τροφική αλυσίδα, όπως μονάδες παραγωγής και συσκευασίας τροφίμων, αποθηκευτικοί χώροι τροφίμων, επιχειρήσεις εστίασης, ξενοδοχεία που παρέχουν εστίαση, επιχειρήσεις μεταφοράς, εμπορίας, και πώλησης τροφίμων.

Το Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων βασίζεται στις αρχές του HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) οι οποίες σε γενικές γραμμές είναι οι ακόλουθες:

Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων κατά ISO 22000 - HACCP
  • Συμμόρφωση με νομοθετικές / κανονιστικές απαιτήσεις και απαιτήσεις πελατών.
  • Αναγνώριση, ανάλυση και αξιολόγηση όλων των πιθανών κινδύνων (βιολογικούς, χημικούς, φυσικούς) που είναι δυνατόν να εμφανιστούν στα τρόφιμα σε οποιοδήποτε στάδιο της διαχείρισής τους (από τις πρώτες ύλες μέχρι το τελικό προϊόν και την διάθεσή του στους καταναλωτές).
  • Προσδιορισμό των κρίσιμων σημείων ελέγχου (Critical Control Points – CCP), στα οποία μπορεί να ασκηθεί έλεγχος σε έναν ή περισσότερους παράγοντες ώστε να απαλειφθεί, περιοριστεί ή ελαχιστοποιηθεί ένας κίνδυνος.
  • Προσδιορισμός των τιμών ελέγχου (όρια) για κάθε αναγνωρισμένο κίνδυνο, σε κάθε σημείο ελέγχου.
  • Εγκατάσταση μηχανισμών παρακολούθησης και μέτρησης των τιμών
  • Εγκατάσταση συστήματος διορθωτικών ενεργειών, όταν διαπιστώνονται αποκλίσεις.
  • Εγκατάσταση συστήματος επαλήθευσης της επιτυχίας του ΗACCP.

   
Στα ανωτέρω, το Σύστημα Ασφάλειας Τροφίμων, συμπληρώνεται από τις γενικότερες διαχειριστικές αρχές και απαιτήσεις των Συστημάτων Διαχείρισης.

Το πρότυπο ISO 22000 μπορεί να εφαρμοσθεί σε κάθε επιχείρηση ανεξάρτητα από το μέγεθός της ή τον τύπο των δραστηριοτήτων της. Η εφαρμογή του προτύπου ISO 22000 από μια επιχείρηση οδηγεί στην απόκτηση του σχετικού πιστοποιητικού, κατόπιν επιθεώρησης που διενεργεί ένας Φορέας Πιστοποίησης και μπορεί να αναπτυχθεί παράλληλα ή να συμπληρώσει ένα άλλο Σύστημα Διαχείρισης, δημιουργώντας ένα Σύστημα Ολικής Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, ΥΑΕ Ασφάλεια Τροφίμων, κ.λπ..

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Συστήματα Διαχείρισης, ανατρέξτε στην ενότητα Ενημερωτικά.