ΔΕΣΜΗ | Μηχανικοί – Σύμβουλοι Διοίκησης

Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών – ΕΛΗΞΕ 31/07/2021!

Δράση:  «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Η Δράση στοχεύει στην επιχορήγηση Πολύ Μικρών, Μικρών, Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης για την προμήθεια πρώτων υλών απαραίτητων για τη στήριξη μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους, υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19.  

Χαρακτηριστικά Δράσης / Προγράμματος

 • 100% Επιδότηση
 • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 30/7/2021
 • Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας (FIFO)
 • Χωρίς επιτόπια επαλήθευση
 • Έως 100.000€ επιχορήγηση
 • Περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις franchise υπό προϋποθέσεις σώρευσης ενισχύσεων
 • Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει άμεσα
 • Η λήψη της αναλογούσης επιχορήγησης θα γίνει με την έγκριση της πρότασης


Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2020
 • Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα ΚΑΔ έναν από τους ακόλουθους
  56.10 : Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης (Περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.10)
  56.21 : Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (Περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.21)
  56.29.20 : Άλλες υπηρεσίες εστίασης (Περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.29.20)
  56.30 : Δραστηριότητες παροχής ποτών (Περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.30)
 • να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
 • Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014
 • Να είναι υπόχρεες υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ
 • Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους του έτους 2020 ποσοστού 30% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019. Ο κύκλος εργασιών του έτους 2019 προκύπτει από το υποβληθέν Ε3 και ο οποίος επιβεβαιώνεται ως προς την ορθότητα των καταχωρηθέντων στην Υπεύθυνη Δήλωση του λογιστή της επιχείρησης.
 • Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ
 • Να μην έχουν υποπέσει σε τρεις πράξεις επιβολής προστίμου από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας για αδήλωτη εργασία, για τα δύο τελευταία έτη
 • Να μην έχουν λάβει ενίσχυση πάνω από 1.800.000 € στο πλαίσιο των επιχορηγήσεων για τον COVID-19 (επιστρεπτέα προκαταβολή, κλπ) – έλεγχος σώρευσης
 • Να λειτουργούν νομίμως στους χώρους για τους οποίους θα αιτηθούν ενίσχυση


Ειδικά οι επιχειρήσεις που έχουν συνάψει συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise), με την ιδιότητα του δικαιοπαρόχου ή του δικαιοδόχου, δηλώνουν το εν λόγω γεγονός στην αίτηση χρηματοδότησης και ελέγχονται κατά το στάδιο της επαλήθευσης ως προς το αν αποτελούν συνδεδεμένες μεταξύ τους επιχειρήσεις, προκειμένου να προσδιοριστούν οι ενισχύσεις που προσμετρώνται για τον έλεγχο της σώρευσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 • Δεν γίνονται αποδεκτές τροποποιητικές δηλώσεις Ε3 και ΦΠΑ που υποβάλλονται μετά τη δημοσίευση του προγράμματος.
 • Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών: 1/4/2021.
 • Η επιχορήγηση θα ανέρχεται στο 7% του Κύκλου Εργασιών του 2019 (όπως προκύπτει από το Ε3 του 2019, κωδικός 500) και έως τις 100.000€.
 • Η ανάλωση της επιχορήγησης θα πρέπει να γίνει εντός του 2021 βάσει των δηλώσεων ΦΠΑ, κωδικοί 361, 363, 364 της περιόδου 1/4/2021 έως 31/12/2021.
 • Η επιχορήγηση που θα λάβει η επιχείρηση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 70% των αθροιζομένων ποσών των ανωτέρω κωδικών των δηλώσεων ΦΠΑ – τυχόν υπερβάλλουσα διαφορά θα επιστρέφεται.
 • Το ποσό της παρούσας επιχορήγησης, αθροιζόμενο με ποσά άλλων επιχορηγήσεων για τον COVID-19, δεν πρέπει να υπερβαίνει το άθροισμα των ποσών που αναγράφονται στον κωδικό 367 του ΦΠΑ του έτους 2021.

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.

Περισσότερα Νέα και Ανακοινώσεις

ΝΕΟ “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ” 2021!!!

Το Πρόγραμμα αφορά σε κτήρια που χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία, των οποίων οι ιδιοκτήτες πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. προβλέπονται κίνητρα για οικιστικές παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης

Διαβάστε περισσότερα »

Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας – Έως 30/09/2021!

H Δράση είναι ενεργή έως 30/09/2021. Στοχεύει σε τουριστικές επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης – βάσει των επιλέξιμων ΚΑΔ και ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή – οι οποίες νομίμως λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα »

Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών – ΕΛΗΞΕ 31/07/2021!

Η Δράση έληξε στις 31/07/2021! Στόχος της είναι η επιχορήγηση Πολύ Μικρών, Μικρών, Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης για την προμήθεια πρώτων υλών.

Διαβάστε περισσότερα »