ΔΕΣΜΗ | Μηχανικοί – Σύμβουλοι Διοίκησης

Ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης

Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης

Η Ανάπτυξη των Συστημάτων Διαχείρισης, περιλαμβάνει, κατά κύριο λόγο, τους κατωτέρω τομείς και παρέχονται υπηρεσίες συμβούλου μέχρι την επιτυχή πιστοποίηση των επιχειρήσεων από κάποιο Φορέα Πιστοποίησης:

  1. Ποιότητας κατά ISO 9001.
  2. Περιβάλλοντος, κατά ISO 14001.
  3. Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας (ΥΑΕ) κατά ISO 45001 (πρώην OHSAS 18001).
  4. Ασφάλειας Τροφίμων κατά ISO 22000 & HACCP.
  5. Οδικής Ασφάλειας κατά ISO 39001.
  6. Ασφάλειας Πληροφοριών κατά ISO 27001.
  7. Διαχείρισης της Ενέργειας κατά ISO 50001.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω Συστήματα Διαχείρισης, ακολουθείστε το link που υπάρχει σε αυτά, «πατώντας» στο σύστημα που σας ενδιαφέρει.

Το γραφείο, παρέχει υπηρεσίες συμβούλου για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή των Συστημάτων Διαχείρισης και υποστήριξη των επιχειρήσεων μέχρι τη λήψη του αντίστοιχου Πιστοποιητικού από τον Φορέα Πιστοποίησης».