ΔΕΣΜΗ | Μηχανικοί – Σύμβουλοι Διοίκησης

Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας κατά ISO 37001

Το πρότυπο ISO 37001 αφορά στην ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης για την καταπολέμηση της δωροδοκίας. Εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2016 και προσδιορίζει μια σειρά μέτρων και δικλείδων ασφαλείας, προκειμένου οι οργανισμοί να προλαμβάνουν, να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν εγκαίρως τη διαφθορά.


Οι σημαντικότερες απαιτήσεις του ISO 37001 περιλαμβάνουν:
• Ανάπτυξη πολιτικής κατά της δωροδοκίας
• Διενέργεια risk assessment σε διαδικασίες της επιχείρησης και σε κρίσιμους συνεργάτες
• Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση προσωπικού
• Καθορισμός οικονομικών και μη ελέγχων στις κρίσιμες δραστηριότητες
• Καθορισμός KPIs (δεικτών αποτελεσματικότητας) και κατάλληλου συστήματος αναφορών προς την ανώτερη και την ανώτατη διοίκηση
• Δημιουργία διαύλων επικοινωνίας για θέματα δωροδοκίας
• Καθορισμός συγκεκριμένων υπευθυνοτήτων για το προσωπικό και τα στελέχη
• Πολιτική για επαγγελματικά δώρα, έξοδα φιλοξενίας, χορηγίες και δωρεές
• Δέσμευση της διοίκησης για την εφαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου.


Τα οφέλη από την εφαρμογή ISO 37001 είναι τα ακόλουθα:
• αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διαχείριση της ενεργητικής και παθητικής δωροδοκίας
• χτίζεται μια κουλτούρα ακεραιότητας, διαφάνειας και συμμόρφωσης
• αποδεικνύεται ότι o οργανισμός σε θέματα κατά της δωροδοκίας λειτουργεί βάσει διεθνών προτύπων
• περιορίζει φαινόμενα δωροδοκίας καθώς και το κόστος αυτών σε χρήματα και φήμη
• ελέγχεται αποτελεσματικότερα η εφοδιαστική αλυσίδα για θέματα δωροδοκίας.